Znajdź mnie

O mnie

Polityka prywatności

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WIZAŻOWYCH

Obowiązuje od dnia: 02.03.2021

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem ”, określa dokładne zasady korzystania z usług świadczonych przez Martę Wierzbicką zwaną dalej „wizażystą”.
 2. Wizażysta świadczy Usługi wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji terminu.
 3. Klienci Wizażysty mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed rezerwacją wizyty na usługi u Wizażysty.
 4. Regulamin wraz z opisem Usługi stanowi umowę na świadczenie usług.

§ 2

Definicje

 1. Klient – oznacza osobę fizyczną, pełnoletnią, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Osoba niepełnoletnia - klient, który nie ukończył 18 lat i korzysta z usług Wizażysty za zgodą ustną lub pisemną, rodzica/opiekuna prawnego.
 3. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin sporządzony przez Usługodawcę.
 4. Wizażysta - oznacza usługodawcę świadczącego usługi mobilne w umówionym z klientem miejscu.
 5. Usługa/Makijaż – oznacza usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz
  Klienta.
 6. Zadatek – forma zabezpieczenia rezerwacji wizyty w danym terminie.
 7. Usługodawca – oznacza: 

Marta Wierzbicka, NIP: 8982263810 REGON:388215636

zgodnie z systemem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dane kontaktowe: adres e-mail: martawierzbickamakeup@gmail.com, numer telefonu: +48 607 179 103

 

§ 3

Obowiązki klienta

 1. Klientem Wizażysty jest osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia za zgodą opiekuna prawnego. W przypadku osoby niepełnoletniej Usługodawca jest uprawniony do żądania przed wizytą przedłożenia stosownej zgody opiekuna prawnego oraz do odmowy świadczenia Usługi, w przypadku braku takiej zgody.
 2. Klient jest zobowiązany do podania informacji na temat swojego stanu zdrowia, jeśli jest to konieczne do podjęcia decyzji o wykonaniu określonej usługi oraz podpisania oświadczenia o prawdziwości podanych informacji.
 3. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy
  o pogorszeniu swojego stanu zdrowia podczas wykonywanego Usługi.
 4. Klienci powinni przychodzić na umówioną wizytę bez osób towarzyszących.
 5. Klient powinien stawić się w uzgodnionym z Wizażystą miejscu maksymalnie na 2 minuty przed rozpoczęciem Usługi, ale nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem usługi.
 6. O każdym potencjalnym spóźnieniu, Klient powinien poinformować Wizażystę telefonicznie co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem usługi.
 7. Wizażysta dopuszcza spóźnienie Klienta do 10 minut, po tym czasie usługa zostanie odwołana lub skrócona. Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie przez Usługodawcę.
 8. W przypadku uporczywego odwoływania wizyt przez Klienta w terminie późniejszym niż dozwolony niniejszym regulaminem albo niestawiania się na umówioną wizytę bez odwołania wizyty we wskazanym terminie więcej niż 2  razy, Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia lub rezerwacji kolejnej wizyty danemu Klientowi.
 9. Klien zobowiązany jest do stawienia się na umówioną wizytę bez osób trzecich.

 

§ 4

Cennik

 1. Usługodawca świadczy usługi znajdujące się w aktualnym cenniku usług dostępnym na stronie www.wierzbickamakeup.pl/cennik
 2. Klient przed wyborem Usługi może zapoznać się z jej opisem, przewidywanym czasem trwania oraz ceną.

 

§ 5

Rezerwacja wizyt

 1. Usługodawca prowadzi rezerwację i zapisy na wizyty poprzez stronę internetową wierzbickamakeup.pl, email martawierzbickamakeup@gmail.com lub przez telefon pod numerem +48 607 179 103.
 2. W przypadku wybrania przez klienta opcji płatności na miejscu Usługodawca wymaga wpłaty przez Klienta Zadatku na wybrane usługi:
  • 40 PLN dla jednorazowych usług makijażu oraz zakupów z makijażystką
  • 80 PLN dla usługi makijaż ślubny + próbny, dla usług makijażowych ze stylizacją fryzur oraz szkolenia indywidualnego
  • 150 PLN dla usług pakiet makijaż ślubny, sesja zdjęciowa, pakiet ślubny makijaż + fryzura, pakiet makijaż ślubny i próbny + fryzura ślubna i próbna
 3. Nieprzystąpienie do Usługi w umówionym terminie bez wcześniejszego odwołania wizyty uprawnia Usługodawcę do zatrzymania wpłaconego przez Klienta Zadatku. Odwołanie wizyty w terminie późniejszym niż 14 dni od wpłaty Zadatku uprawnia Usługodawcę do zatrzymania wpłaconego przez Klienta Zadatku.
 4. Dla celów niniejszego Regulaminu, “Siła Wyższa” oznacza jakiekolwiek zdarzenie poza kontrolą Wizażysty, w tym m.in. zdarzenie losowe, epidemię i pandemię, wojnę, powstanie, rozruchy, zamieszki, akty terroryzmu, pożar, wybuch, powódź, kradzież istotnego sprzętu, umyślną szkodę, strajk, lock-out, warunki atmosferyczne, akty i regulacje organów administracji państwowej lub samorządowej, choroba osoby wykonującej zabieg. Wizażysta nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. W takiej sytuacji Klient zostaje umówiony na inny dostępny termin, otrzyma zwrot wpłaconego Zadatku lub otrzyma voucher w wysokości wpłaconego Zadatku do wykorzystania zgodnie ustaloną datą ważności.
 5. W przypadku realizacji Usługi Zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny Usługi wykonywanej dla Klienta. Ostateczna cena rozliczona po wykonaniu Usługi zostanie pomniejszona o wysokość wpłaconego Zadatku.

 

§ 6

Płatności

 1. W przypadku wybrania przez klienta opcji płatności na miejscu klient jest zobowiązany do zapłaty za wykonane Usługi niezwłocznie po wykonaniu Usługi.
 2. Wizażysta udostępnia następujące sposoby zapłaty:
 • Gotówka
 • Karta płatnicza
 • Przelew tradycyjny
 • Zapłata za pośrednictwem systemu Przelewy24
 1. W przypadku wybrania przez klienta opcji płatności na miejscu cena za wykonaną Usługę zostanie pomniejszona o wpłacony uprzednio Zadatek.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia tymczasowych promocji, bonów podarunkowych czy pakietów usług. Zasady dotyczące ich zakupu oraz czasu trwania, zostaną uregulowane w odrębnym załączniku do niniejszego Regulaminu.

 

§ 7

Standardy Wizażysty

 1. Usługodawca oświadcza, że wszyscy pracownicy są odpowiednio przeszkoleni, posiadają aktualne badania zdrowotne a Usługi wykonują na najwyższym poziomie oraz z należytą starannością.
 2. Pracownik przed przystąpieniem do realizacji Usługi, zobowiązany jest przygotować odpowiednio swoje stanowisko pracy oraz zadbać o odpowiednią dezynfekcję wykonywaną przed każdym klientem.
 3. Wizażysta używa jednorazowych aplikatorów oraz zdezynfekowane akcesoria i narzędzia. 
 4. Wizażysta używa preparatów do dezynfekcji zgodnych z wymogami sanepidu.

 

§ 8

Obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca przed wykonaniem Usługi jest zobowiązany:
 • przeprowadzić z Klientem wywiad dotyczący jego oczekiwań oraz jego stanu zdrowia oraz odebrać od Klienta wypełnioną i podpisaną kartę
 • do przedstawienia Klientowi ewentualnych przeciwwskazań do wykonania Usługi oraz ewentualnych zaleceń po usłudze,
 • do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas wykonywania Usług,
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie i poinformowania o nich Klienta przed zapisem na wizytę, z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany w świadczeniu usług –
  w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem wprowadzenia zmian.

 

 

§ 9

Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji  Usługi. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Usługi przez Wizażystę np. poprzez posiadany paragon.
 2. Klient reklamację powinien złożyć pisemnie na adres e-mail martawierzbickamakeup@gmail.com lub poprzez list polecony wysłany na adres Łukasiewicza 15/17, 50-371, Wrocław
 3. Reklamacja musi zawierać dane osobowe Klienta umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu, opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań oraz dokumentację fotograficzną dotyczącą powodu reklamacji.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu maksymalnie 14 dni od jej przyjęcia
  i poinformuje Klienta na podane dane kontaktowe.

 

§ 10

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Klientów jest Marta Wierzbicka, Łukasiewicza 15/17, 50-371, Wrocław

Z Administratorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail martawierzbickamakeup@gmail.com

Dane osobowe Klientów pozyskane w związku z korzystaniem z usług Wizażysty, będą przetwarzane w następujących celach: w celu komunikacji z klientem (otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dot. planowanych wizyt) oraz w celu wykonania usługi.

Podstawą prawną przetwarzania danych Klientów będzie: udzielona zgoda, niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy, niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski Klientów.

Dane Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom: procesorom (podmioty przetwarzające) w związku ze zleconymi przez Martę Wierzbicką działaniami, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom kontrolnym i nadzorczym, organom egzekucyjnym, firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Klientów, kancelariom prawnym, którym np. Marta Wierzbicka zleciła prowadzenie postępowania. Dane Klientów będą przekazane do państwa trzeciego (np. USA) w związku z prowadzonymi działaniami na Facebooku oraz Instagramie.

Okres przetwarzania danych osobowych Klientów jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: przepisy prawa, które mogą obligować Martę Wierzbicką do przetwarzania danych przez określony czas (np. dane nt. faktur przechowujemy przez 5 lat od końca ostatniego roku rozliczeniowego), okres, który jest niezbędny do obrony interesów Marty Wierzbickiej, oraz okres na jaki została udzielona zgoda.

Ponadto, informujemy, że Klienci mają prawo do: żądania dostępu do danych osobowych ich dotyczących sprostowania ich danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia ich danych lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania ich danych osobowych przeniesienia ich danych osobowych Jednak w wyjątkowych sytuacjach dane nie mogą być usunięte natychmiast. Są to:

- dane, które są niezbędne do realizacji usługi i ewentualnego okresu reklamacyjnego,

- dane co do których istnieją podstawy prawne, aby mimo tego kontynuować przetwarzanie,

- dane przetwarzane w zgodzie z innymi przepisami prawa.

Klienci mają prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Martę Wierzbicką Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem a danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z tematem “Dane osobowe” na skrzynkę martawierzbickamakeup@gmail.com

Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z w.w. treścią i w celach wskazanych w w.w. klauzuli informacyjnej, z którą Klient również zapoznaje się podczas pierwszej usługi.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu, cennika oraz certyfikatów, na które powołuje się Usługodawca co do własnego doświadczenia.
 2. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Wizażysty, Klienci odpowiadają bez ograniczeń zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.
 3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej.
 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone
  z postanowień niniejszego regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.